Category

Uncategorized

Vad är den vanligaste problemet som gör att personal byter jobb i Stockholm?

By | Uncategorized | No Comments
Personal fast i resor till och från arbetet

För många som bor i Stockholm så är Essingeleden och den inte alltid så väl fungerande kollektivtrafiken ett stort problem. Ombyggnaden av Slussen som beräknas pågå i ca 10 år – kommer dessutom att ytterligare förvärra situationen. Speciellt för de som bor eller arbetar till eller från Nacka/Värmdö.

De senaste dagarnas snökaos i Stockholm där man tidvis stängt av Essingeleden för plogning och hela busstrafiken har ställts in har ytterligare visat bristerna och de dåliga marginalerna i dagens trafiksituation.

Den vanligaste anledningen till att folk tvingas byta  jobb i Stockholm, är resor till och från arbetet.

Därför är detta en viktig faktor att ta hänsyn till i samband med rekrytering och HR strategi inom Storstockholm.

Några praktiska tips! Nya regler från Arbetsmiljöverket den 31 mars.

By | Uncategorized | No Comments
Personalen missnöjd

Dålig arbetsmiljö

”Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.” Arbetsmiljöverket.

Ofta kan avdelningar inom den offentliga sektorn eller näringslivet vara överbelastade på grund av att de internt skapar byråkrati eller med andra ord onödiga jobb och störningar som egentligen inte bidrar till verksamhetens överlevnad.

Detta kan delvis bero på att personalen är outbildad, oklara mål och riktlinjer från ledningen eller rätt o slätt att man inte har rekryterat rätt person på rätt plats. Den allra värsta anledningen skulle kunna vara att ha rekryterat en psykotisk person som trycker ner andra personalmedlemmar och rent allmänt förstör verksamheten i både stort och smått. Sådana situationer orsakar i större eller mindre grad vantrivsel, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet.

Du tittar helt enkelt på hur du skulle kunna öka leveransen av produkter eller tjänster till era slutkunder så att de blir så nöjda som möjligt. Detta börjar med att finna vägar för att sälja mer till både nya och befintliga prospekts/ kunder. Se företaget som ett ”löpande band” där följden av handlingar från personalen steg för steg bygger upp den fulla produkten av ert företag som levereras i händerna på er kund. Exempel på en slutprodukt skulle kunna vara: ”En fullt fungerande och professionellt installerad bergvärmepump med en nöjd villaägare.”

När du rekryterar ny personal så tar du först hand om eventuella interna situationer och organisatoriska förändringar som kan hindra produktionen. Efter det så tillsätter du ny personal där du har en överbelastning på ”produktionslinjen” så att du på så sätt kan sälja och leverera mer till era kunder.

Allt som inte direkt eller indirekt bidrar till det som ni levererar till era kunder är i princip värdelöst ur företagets synpunkt. Alla pengar ett företag får in (i ett sunt ekonomiskt system) kommer från att man levererar något som kunden anser vara värdefullt från dennes synpunkt.

Även enkel artighet och kommunikation i samband med ett företags leverans av varor och tjänster kan vara av avgörande betydelse för hur nöjd kunden känner sig och kommer att uppfatta ert företag. När det gäller service jobb kan det ibland vara lika viktigt att prata väl med och vara intresserad av kunden som att leverera själva tjänsten.

Ett framgångsrikt företag med en bra arbetsmiljö börjar med att rekrytera rätt personal som passar in i gruppen, ledningen förser med bra riktlinjer och policy och ser sedan till att utbilda och coacha personalen så att de blir stabila gruppmedlemmar som vet hur man utför sin befattning!

Nya regler som du behöver känna till som arbetsgivare


By | Uncategorized | No Comments
Bild från Arbetsmiljöverkets hemsida

Bild från Arbetsmiljöverkets hemsida

Den 31 mars börjar nya föreskrifter för psykisk ohälsa på arbetsplatsen att gälla. Här är reglerna du behöver känna till.

Detta är ett utdrag från Arbetsmiljöverkets hemsida angående verkets
beslut om en ny föreskrift gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.

– Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt. Därför är det positivt att vi idag fattat beslut om en ny föreskrift, som sätter fokus på vikten av att minska ohälsan av de här orsakerna på våra arbetsplatser, säger gd Erna Zelmin Ekenhem.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar.

Ohälsan drabbar individer, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Föreskriften riktar in sig på dessa orsaker. Det förebyggande, systematiska, arbetsmiljöarbetet, alltså att kartlägga risker och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår, är i fokus.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att:

• Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.

• Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.

• Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

– Ohälsa som beror på bland annat för hög arbetsbelastning och stress är ett problem i hela Europa, det visar flera studier. Flera länder följer därför med stort intresse arbetet i Sverige som en inspiration för att försöka vända utvecklingen, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Även sedan tidigare finns regler gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen, men reglerna är nu samlade och förtydligade. Källa Arbetsmiljöverket.

Länk till Arbetsmiljöverket där du också kan hitta mer information: https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

Uttröttad chef

Vill du som chef ha mindre arbetsbelastning och förbättrade resultat?

By | Uncategorized | No Comments

En del företag och verksamheter kan efter många år komma att stagnera när det gäller utvecklingen och så att säga ”gå på autopilot” utan någon större aktiv styrning eller inspiration från ledningen att förbättra verksamheten upp till nästa högre nivå.

Det kan finnas många orsaker till detta, men en kan vara att chefen eller ledningen helt enkelt tar på sig för mycket av olika befattningsdelar som egentligen skall skötas av personal som de redan har anställt och betalar för.

Ta inte på dig andras arbetsuppgifter, som chef

Om en chef rutinmässigt gör för mycket av andras jobb ”finns det inget tid” för chefen att utföra sin egen vilket till största delen är att planera och genomföra styrelsens beslut, målsättningar osv. och få dessa att bli verklighet inom en så snar framtid som möjligt.

En chef bör därför sträva efter att så mycket som möjligt lära och träna personalen under sig så att han därefter kan lita på att de är kapabla att sköta sina befattningar. Då kan den överarbetade chefen till slut känna en trygghet i att helt enkelt bara låta personalen göra sitt jobb utan onödig inblandning från sig själv eller övrig ledning.

En chef bör sträva efter att få sin personal att göra sina jobb!

Ibland kanske chefen behöver rycka in och ”släcka en brand” eller ta hand om något som har ramlat mellan stolarna. Men på sikt bör en chef alltid sträva efter att få personalen att göra sina jobb.

Det krävs också vettig rekrytering till att börja med för att kunna åstadkomma en fungerande organisation som flyter på utan alltför mycket problem och upprördheter.

Om du anställer personal som inte passar för en viss typ av arbetsuppgifter så kan du träna och coacha dem ”till helvetet fryser till is” utan framgång. Men om du anställer någorlunda rätt typ av person för en viss befattning från början, så kan du förhållandevis lätt fylla i kunskapsluckorna efter hand.

Kurt Ståhl, VD
Karisma Rekrytering AB

Anställ säljare som skapar förtroende och får avslut! Hur du ökar försäljningen!

By | Uncategorized | No Comments


En bra säljare lyssnar!

Vad är det som gör att det för det mesta är väldigt svårt som försäljare att komma i ett riktigt ”försäljningsläge” när man pratar med ett prospekt för första gången?

Varför får en del säljare många fler avslut och högre försäljningsresultat än andra? Givetvis är antalet genomförda kundbesök eller telefonsamtal det viktigaste men det finns en annan nästan lika viktig faktor för försäljningsframgångar som beskrivs nedan och handlar om förtroende.

Hur kan en säljare fånga ditt intresse?

Har du haft några säljare som ringt till dig de senaste 2 veckorna (eller senaste tiden) och försökt att sälja något till dig eller ditt företag? Gör en test: hur många försäljare var det ungefär? Hur många av dem lyckades verkligen få dig riktigt intresserad av deras produkt och fick dig att i alla fall tänka tanken på att du kanske borde göra en beställning på deras fina erbjudande?

Fundera sedan gärna på vad som gjorde att någon eller några säljare inte fick ditt intresse? Vad gjorde den/de för fel? Samt om det fanns någon säljare, som lyckades fånga lite av ditt intresse, vad gjorde den säljaren som skilde sig till det bättre från de mindre effektiva säljarna?

Det finns många orsaker till varför en säljare inte lyckas så bra med sitt kontaktskapande eller inte når fram till nya prospekts, men det finns en viktig ”grundbult” som handlar om förtroende! När en ny säljare ringer upp – det första man medvetet eller undermedvetet försöker räkna ut är om man kan lita på denne säljarens prat eller inte? Är denna säljaren där för att: ”kränga något till mig som jag kanske inte har så stor nytta av?” eller skulle det kunna vara så att: ”den där säljaren försöker få mig att köpa något som verkligen kan HJÄLPA mig och mitt företag???”

”HJÄLP?” eller ”STJÄLP?” är nog den första frågan som de flesta människor ställer sig när de träffar en ny säljare för första gången.

handslag-445w

Hur får man – och hur förlorar man – kundens förtroende

Ett generalfel som många försäljare gör (och speciellt de som ringer över telefon) är att man inte lyssnar överhuvudtaget. En ”krokodilsäljare” är en försäljare med jättestor mun och inga öron. Hur blir det med förtroendet för den säljaren då? En framgångsrik säljare, i längden, är där för att bry sig om kunden och se till att han eller hon får det som behövs och är till nytta. Helt enkelt en vinna, vinna situation för både säljaren OCH kunden. Om säljaren inte ens bryr sig om att ta reda på prospektets eller kundens situation samt behovsbild – vad händer då med förtroendet? Det sjunker lågt ner, för man känner då direkt att denna säljaren egentligen inte är ute för att hjälpa, eftersom man måste ställa mycket frågor för att veta vad en ny kontakt eller kund verkligen har behov av.

TILLFÄLLIGT går det tyvärr att ”snacka upp” förtroendet till skyhöga höjder. Titta bara på IT bubblan som imploderade i slutet av förra århundradet! MEN det är endast genom att leverera bra och värdefulla produkter eller tjänster och se till att kunderna är nöjda som kan hålla förtroendet uppe i längden.

Affärer där alla är vinnare

Affärsnätverk och sociala medier, rätt använda, kan vara ett mycket bra forum för att hjälpa till att öppna dörrar åt varandra. Vilken dröm är det inte att ”få en passning” från annan ”nätverkare” som redan har ett grundmurat förtroende hos någon. Har du gjort ett sådant säljmöte någon gång där du blivit rekommenderad av någon du känner till rätt typ av prospekt? Hur positivt är det inte att få (eller att kunna ge!) en sådan ”passning”! Större delen av försäljningscykeln är ju redan gjord och du kommer direkt in på själva försäljningen med förklaring av produkter och priser osv. Förtroendet finns då redan där!

I gamla tider fanns det inte några ”säljare”. Då fanns det handelsmän, köpmän osv., dessa var bättre och tydligare ord eftersom de antydde ett utbyte av varor eller tjänster där båda sidor var vinnare.

Säljaren är grundpelaren i dagens ekonomiska system och utan säljaren så kommer hela ekonomin att stanna av.

Men tänk på det att en bra säljare är en som bryr sig, han pratar på, men lyssnar även med ett intresse på kunden eller prospektet. Glöm det där snacket att: ”En bra säljare kan sälja snö till eskimåer” vad skulle det vara för typ av säljare – en dåre? Den verkliga ”stjärnsäljaren” ser till att få anställning på ett företag som har ett bra produktutbud att erbjuda, och försöker verkligen hjälpa till att förbättra tillvaron för sina kunder och prospekts!

Det är viktigt att hålla ihop och hjälpa varandra inom företaget t ex mellan service- och försäljningsavdelningen samt inom olika nätverk. Som säljare kan nya dörrar öppnas genom att man inte bara pratar utan att man är en god lyssnare med ett ärligt intresse att hjälpa andra människor!

Kurt Ståhl, VD

Karisma Rekrytering AB

Att sortera och gallra ansökningshandlingar

By | Uncategorized | No Comments
Hög ansökningar

Stor hög ansökningshandlingar

Den som rekryterat och gått igenom många ansökningshandlingar vet att det kan vara både mödosamt och påfrestande. Dessutom skall detta oftast göras samtidigt som man har andra arbetsuppgifter att sköta. Det uppstår lätt störningsmoment med t ex inkommande telefonsamtal och störningarna gör att man förlora tempo. Till stor del blir detta ett problem med att inte kunna ha sin uppmärksamhet helt fokuserad på det man håller på med.

Det är därför bra att ha någon form av system där du hanterar ansökningshandlingar på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt utan onödigt slöseri med dina och andras energi och arbetsinsatser.

Gör en bra kravspecifikation

Det är mycket viktigt att först lägga tid på att göra en så bra kravspecifikation som möjlig för tjänsten. Den kan sedan användas som en övergripande riktlinje istället för att fatta ett nytt beslut för varje ansökningshandling. På så sätt spar du både tid och energi och behöver inte göra en massa osammanhängande beslut.

Arbeta systematiskt

Ett bra system skulle kunna vara att först göra en snabb överblick och grovgallring av ansökningshandlingarna i 3 st högar ”Intressanta”, ”Tveksamma” och ”Ej intressanta”.

Några plus och minus i ansökningar:

PLUS
Har den sökande erfarenhet från branschen?
Har den sökande erfarenhet från tjänsten?
Har den sökande rätt utbildning?
Uppges några tidigare uppnådda resultat?

MINUS
Alltför osammanhängande bakgrund, 2 år på varje jobb (eventuellt undantaget extrajobb under studentperioden)?
Ingen erfarenhet av tjänsten?
Onödig påbyggd information som inte har relevans eller luckor i tidsperioder?
Information som inte stämmer överens?

Därefter jobbar du ytterligare med mer detaljerat urval i kategorin ”Intressanta” utifrån din från början uppställda kravspecifikation. Boka sedan intervjuer med de intressantaste kandidaterna så fort som möjligt eftersom risken är stor att de också har fler jobb på gång.

Under resans gång kan du behöva justera din kravspecifikation något beroende på underlaget, men det är en annan sak. Att ordentligt fundera igenom kravspecifikationen från början är ett bra tips och speciellt vara medveten om skillnaden mellan ”skallkrav”(vad som minimum måste finnas) och krav som bara är ”önskvärda” men som inte måste uppfyllas.

Ett exempel på detta skulle kunna vara att en viss utbildning eller erfarenhetsnivå ibland kan uppnås på annat sätt, så att lämpliga sökande inte utestängs utan anledning. Det kanske är önskvärt att du vill ha tag på en civilingenjör, men frågan du får ställa dig är om det är ett absolut måste?

Det du är ute efter är att så snabbt och effektivt som möjligt komma fram till och boka tid med de för dig mest intressanta kandidaterna.

Lycka till !

Det kostar svindlande summor att använda arbetsplatsen som en testanläggning?

By | Uncategorized | No Comments
Testanläggning

Testanläggning

Använd inte arbetsplatsen som en testanläggning för att se om ny personal kan producera. Det kostar svindlande summor!

Det finns exempel på företagare som lägger ner 100 000-tals kr på att besöka mässor i Tyskland, göra kalkyler och avskrivningsplaner för att köpa en ny svarv. Däremot gör man en nyanställning – ”På fredag eftermiddag innan man går hem för helgen”.

Även om du använder 6-månaders provanställning så kan de sammanlagda kostnaderna bli mycket höga om fel person skulle råka anställas och du senare behöver börja om med att rekrytera en annan person för tjänsten.

Störningarna från en eventuell felrekrytering kan även resultera i att redan anställda nyckelmedarbetare säger upp sig eller att du förlorar värdefulla kunder.

Du som är chef – gör som Svennis – använd en bra rekryterare!

By | Uncategorized | No Comments
Beckham

Bilden har inget att göra med vår produkt eller logotype. Foto: Dreamstime

Vad kan man lära sig av historien från idrottens värld om Sven-Göran Erikssons tidigare framgångar i fotbollens England?

I näringslivet rekryterar man vanligtvis personal efter utbildning och erfarenhet. Däremot inom idrotten är det främst resultatbakgrund som gäller för t.ex en plats i ett landslag eller för att få ett stort sponsorkontrakt.

Det kan vara helt fatalt att rekrytera och göra urval på det sätt som många företag gör genom att checka upp formell kompetens och vilka typer av anställningar som den sökande har haft tidigare. Säg t ex att någon skall anställa en säljchef.

Personen har jobbat med liknande produkter tidigare på andra företag och är väl kunnig i branschen. Detta låter ju väldigt bra och vederhäftigt. Men om man inte i första hand koncentrerar sig på att ställa frågor om denna personens produktionsbakgrund kan man hamna helt snett!

Resultatbakgrund
Säg att personen började sin förra anställning som säljchef eller marknadschef med en årsomsättning på 40 miljoner kronor, för det företaget, och kraschade sedan hela avdelningen och företaget ned till bara 20 miljoner i årsomsättning! Fick sedan sparken, vilket mörkades: ”För att få en så smidig lösning som möjligt för alla inblandade parter”. Så vad var den ”kunskapen” eller ”erfarenheten” som den ”säljchefen” hade egentligen värd? Negativt värde – eller hur?

Vad har Tord Grip betytt för Svennis?
Titta på Svennis under hans tidigare glansperiod i England och Manchester City – vad var han bra på? Säkert många saker, men det första är förmodligen att han är en så pass stor ledare att han har sett till att ha rekryterat en grupp av väldigt kompetenta människor närmast runt sig själv. Vad har t ex inte Tord Grip betytt för Svennis framgångar om man skulle gå in och analysera det?

Vad har Svennis och hans närmaste medarbetare som t ex den följande Engelska förbundskaptenen inte verkade ha? Helt enkelt ”talangscouting” att, genom sina närmaste trotjänare, sätta upp rätt kravprofiler för de olika befattningarna (back, mittfältare, anfallare etc) och sedan genom att kolla på faktiska resultat och utförande runt om på olika matcher, göra urval och köpa in de mest prisvärda spelarna och få ihop ett homogent och slagkraftigt lag!

Till det givetvis en bra förmåga att kartlägga konkurrenter och förutsättningar för olika taktiska upplägg, vilket skulle kunna jämföras med konkurrentanalyser och marknadsundersökningar inom företagandets värld.

Användning av rekryteringskonsulter eller uthyrningsföretag med bra resultatbakgrund, som ett komplement till ditt eget omdöme, kan därför vara en nyckelfaktor för ditt eget företags framgångsmöjligheter.

Om du vore Svennis – skulle inte du ta hjälp av Tord Grip?

Hur mycket kostar en felrekrytering?

By | Uncategorized | No Comments
Isberg

Toppen av isberg

En felrekrytering beräknas kosta 700 000 kr, enligt en undersökning som revisionsföretaget Öhrlings PWC gjort bland småföretagare med 10-100 anställda.*

Vi har dessutom direkta och indirekta kostnader i form av annonsering, avsatt tid till intervjuer, förhandlingar, internutbildning, handledning, kundförluster etc. Vid en felekrytering är dessa pengar bortkastade och hela processen får göras om.

En olycklig rekrytering innebär även den mentala påfrestningen av att ”stå ut” med en person som inte fungerar tillfredställande och/eller den smärtsamma processen att tvingas avskeda vederbörande.

*Källa tidningen Företagaren 1/2007.

Rekrytera personal som passar in i gruppen – en nyckel till höjda inkomster!

By | Uncategorized | No Comments

Ett företag kan liknas vid ett fotbollslag och har givetvis olika funktioner. Det kan därför vara positivt att de flesta anställda har olika personligheter och bakgrunder och inte råkar få samma profil som t ex den som sköter rekryteringarna – vilket ibland kan vara fallet. Om t ex chefen är en riktig entreprenör kan det till och med vara bra med någon som kan och törs säga ”Nej” ibland också.

Företagets inkomster kommer från att en värdefull vara eller service levereras till dess kunder. Vid en lyckad rekrytering skall resultatet vara att servicegraden eller leveranskapaciteten mot kund (direkt eller indirekt) höjs eller förbättras.